İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 
 
 
Yakup HOPLAR
Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü
 
 
        1965 Konya Çumra doğumludur. İlkokulu Antalya Muratpaşa İlkokulu, ortaokul ve liseyi Antalya İmam Hatip Lisesinde okudu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğini bitirdi. İlk öğretmenliğini Bingöl ili Adaklı ilçesi Çeribaş Mezrası İlkokulunda yaptı. Sırasıyla Adıyaman Kahta Narince İlköğretim Okulu, Antalya Korkuteli Büyükköy İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yaptı. 1998-2006 yılları arasında Varsak İlköğretim Okulu Müdürlüğü, 2006-2008 yılları arasında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2008-2012 yılları arasında Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2012-2017 yılları arasında Antalya İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevleri yaptı. Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.
        30.05.2017 tarihinde Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlamıştır. 
 
    Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve kuruluş kanununda belirtilen diğer görevleri yürütmektedir.
     Müdürlüğümüz hizmet binasında 1 Müdür, 4 Şube Müdürü, 11 Şef, 10 Memur, 7 VHKİ, 2 Teknisyen, 2 Şoför, 1 Hizmetli olmak üzere 38 Personel bulunmaktadır.
     Kurumumuza bağlı İlçemizde,  5 Resmi , 5 Özel Anaokulu,  14 Resmi İlkokul,   12 Resmi Ortaokul, 5 İmam Hatip Ortaokulu,  9 Özel İlkokul,  9 Özel Ortaokul, 10 Resmi Lise,  6 Özel Lise, 2 Milletlerarası Okul, 1 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Turizm Eğitim Merkezi, 1 Halk Eğitimi Merkezi, 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi olmak üzere 80  okul/ kurum bulunmaktadır. 
 
 

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Görev Yapan Şube Müdürlerimiz
 
 

KONYAALTI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
 
14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye göre Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,
 2. Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanın giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,
 3. Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,
 4. “Sicil Amirleri Yönetmeliği” gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütme,
 5. İhtiyaç halinde ücretli öğretmen görevlendirilmesini İlçe Makamına teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,
 6. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,
 7. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,
 8. Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
 9. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak,
 10. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek,
 11. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,
 12. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek,
 13. Halk eğitim merkezlerinin, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak,
 14. Okul ve kurumların bakım ve onarım  işlerini yürütmek,
 15. Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
 16. Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf  işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,
 17. Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek,
 18. Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak ve takip etmek,
 19. İlçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve değerlendirmek,
 20. Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli araştırmayı yapmak,
 21. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama yapmak,
 22. Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,
 23. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya uygulanmasını sağlamak,
 24. Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,

 

FAALİYET ALANLARI İLE SUNULAN HİZMETLER

Eğitim-Öğretim
 • Eğitimde fırsat eşitliği,
 • Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler
 • Eğitim kurumları arasında koordinasyonun oluşturulması
 • Ders dışı faaliyet iş ve işlemleri
 • Özel eğitim yerleştirme işlemleri
 • Eğitim kurumu açma, kapama ve dönüştürme sekretaryası
 • Anma ve kutlama programlarının yürütülmesi
 • Yarışmaların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi işleri
 • Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile ilgili organizasyon
 • Öğrenci yatılılık ve bursluluk işlemleri
 • Zümre toplantılarının  planlanması ve yürütülmesi
 • Okul kayıt bölgeleri işlemleri
 • Öğrencileri Sınavlara hazırlama ve yetiştirme kurs işlemleri
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemleri
 
Özel Eğitim ve Rehberlik
 • Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları,
 • Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmaları,
 • Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri
 
İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Özlük işlemleri
 • Norm kadro iş ve işlemleri
 • Personel disiplin ve ödül işlemleri
 • Hizmet içi eğitim işlemleri
 • Personel atama, görevlendirme ve yer değiştirme işlemleri
 • Aday öğretmen/memurların adaylık eğitim işlemleri sekretaryası
 • Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemleri
 
Destek Hizmetleri
 • Sistem ve bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Yemekhane iş ve işlemleri
 • Ders kitapları ile eğitim araç-gereci temin ve dağıtımı
 • Taşınır mal işlemleri
 • Taşımalı eğitim ihale ve hak ediş işlemleri
 • Taşımalı eğitim yemek ihale ve hak ediş işlemleri
 • Lojman ve tesis hizmetleri
 • Temizlik, güvenlik, ısıtma, aydınlatma ve ulaştırma hizmetleri
 • Satın alma ve tahakkuk hizmetleri
 • Genel evrak ve arşiv hizmetleri
 • Döner sermaye işleri
 • Sivil savunma işlemleri
 • Enerji yönetimi ile ilgili çalışmalar
 • Bütçe işlemleri(ödenek talepleri, aktarımlar)
 • Temel eğitim kurumları cari ödemeleri
 • Personel maaş, ücret ve muhasebe işlemleri
 • İŞ-KUR toplum yararına çalışma programı işlemleri
Strateji Geliştirme
 • Stratejik Planlama işlemleri
 • İhtiyaç analizlerinin yapılması
 • Eğitime ilişkin istatistiklerin tutulması
 • AR-GE çalışmaları
 • Projeler koordinasyon işlemleri
 • Okul kantin işlemleri
 • Okul Aile Birliği iş ve işlemleri
 
Özel Büro
 • Protokol iş ve işlemleri
 • Basın, halk ve ziyaretçilerle ilişkiler
 
Hayat Boyu Öğrenme
 • Beceri ve hobi kursları açılış onay işlemleri
 • Yetişkinlere yönelik mesleki eğitim projesi ile ilgili işlemler
 • Okullar hayat olsun projesi ile ilgili işlemler
 • Açık öğretim sistemi iş ve işlemleri
 
 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
 • Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemleri
 • MEBBİS ve e-okul modülleri yönetimi
 • Bilgi işlem ve otomasyon işleri
 • Telefon santral hizmetleri
 • Web sayfaları yönetimi
 • Sınav hizmetleri
 • Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler
 • Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler
 • İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemler
 
İnşaat ve Emlak
 • Arsa kamulaştırmaları sekretaryası
 • Eğitim binalarının küçük onarımlarının yaptırılması, büyük onarımların sekretaryası
 • Yeni eğitim bina ve tesisleri ile derslik yaptırılması sekretaryası
 • Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkikat yazışmaları
 • Arsa veya bina tahsis ve devir işlemleri yazışmaları
 • Yapıların projelendirilmesi yazışmaları
 • Evrak kabul, yönlendirme ve dağıtım işlemleri
 
Hukuk
 • Mali, hukuki ve fikri haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yazışmaları
 • Adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerine ait yazışmalar
 • Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerine ait yazışmalar
 • Millî Eğitim mevzuatıyla ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir vb. mevzuatın arşivlenmesi
 • Mahkeme kararlarının  uygulanması
 • Bilgi edinme başvurularının cevaplanması
 • Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemleri
 
Özel Öğretim Kurumları
 • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bakanlık politika ve stratejileri
 • Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
 • Özel eğitim ve özel öğretim süreçleri
 • Özel öğretim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 

Telefon Numarası : 0(242) 229 94 79
Fax Numarası : 0(242) 229 94 86
Kurum E-Posta : konyaalti07@meb.gov.tr
Kurum İnternet Sitesi : konyaalti.meb.gov.tr
Adres : Öğretmenevleri Mahallesi 901 Sokak No:7 K:4 Konyaaltı /ANTALYA